Manifest Destiny: Demokrati som kognitiv dissonans